Juridische En Maatschappelijke Context

regelgeving en overheidsdocumenten

Wetgeving op niveau van de deelstaten:

25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement instituant un groupe de travail pédagogique « <autisme> » (24 oktober 2002). Belgisch Staatsblad.

4 MEI 2016. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting wordt toegelaten van een school voor type 2 gespecialiseerd basisonderwijs, die leerlingen opvangt die aan een matige tot ernstige geestelijke handicap lijden en die al dan niet door <autisme> getroffen zijn, op de Troonstraat, 111, te 1050 Brussel (Elsene) (6 juni 2016). Belgisch Staatsblad

Besluit op 16/06/1998 van de Vlaamse Regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (03/10/1998) Belgisch Staatsblad (32611)

Besluit op 17/07/2000 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de goedkeuring en de subsidiëring van projecten in het kader van de professionele integratie van personen met een handicap (B.S.25/10/2000) Belgisch staatsblad (35948)

Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep «autisme» (25 april 2002). Belgisch staatsblad. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de <forensische> <psychiatrie> ( 9 september 2016). Belgisch Staatsblad, 2016036431. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische (9 september 2016). Belgisch staatsblad

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie (B.S.28/09/2016)
Geraadpleegd via Vlaamse codex.

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1996 houdende de subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Departement voor Werk en Sociale Economie en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden van de beschutte werkplaatsen (B.S.15/07/2016)
Geraadpleegd via Vlaamse codex.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen (B.S.09/08/2016)
Geraadpleegd via Vlaamse codex.

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen (B.S.28/08/2014)
Geraadpleegd via Vlaamse codex.

Decreet van 29/06/2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (04/10/2007) Belgisch staatsblad (42.20)

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (B.S.19 augustus 2016)
Decreet van 29/06/2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (04/10/2007) Belgisch staatsblad (42.20)

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-Specialisten in de psychiatrie (19 november 2013). Belgisch staatsblad. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie. (19 november 2013)Belgisch staatsblad

Ministerieel besluit houdende van de leden van de erkenningscommissie voor beoefenaars van de verpleegkunde, afdeling geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie en afdeling palliatieve zorg (7 april 2014). Belgisch staatsblad. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen-specialisten (4 juli 2016). Belgisch Staatsblad. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be

Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van zorggerelateerde beroepen, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van een aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector (B.S. 22 juni 2016)

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW “VAD, Forum voor verslavingsgeneeskunde” inzake een project met betrekking tot de «Ontwikkeling van Good Clinical Practice in de herkenning en behandeling van ADHD bij (jong)volwassenen met verslavingsproblemen» (19 december 2008). Belgisch staatsblad. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de <forensische> <psychiatrie>, alsmede van stagemeesters en stagediensten (28 oktober 2015). Belgisch Staatsblad, 2015024254. Geraadpleegd via http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htmc

Ministerieel besluit met betrekking tot de minimale kwaliteitseisen en de vergoeding van de multidisciplinaire teams en met betrekking tot de erkenning van multidisciplinaire teams in de integrale jeugdhulp (B.S.16/08/2016)
Geraadpleegd via Vlaamse codex.

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleeg-kunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geestelijke gezond-heidszorg en psychiatrie. (10 januari 2014) Belgisch staatsblad

Federale wetgeving:

19 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW "VAD, Forum voor verslavingsgeneeskunde" inzake een project met betrekking tot de « Ontwikkeling van Good Clinical Practice in de herkenning en behandeling van <ADHD> bij (jong)volwassenen met verslavingsproblemen » (8 januari 2009). Belgisch Staatsblad.

Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg 1999. (1997, 19 december). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1007236&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1032172

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 2016. (2016, 8 januari). Geraapleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026392&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1282707

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening en afhandeling van de aanvraag tot ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, wat betreft de vergoedingen voor de multidisciplinaire teams 2015. (2015, 27 november). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1026260&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1279508

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 2011 tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan de erkenningscommissies voor een bijzondere beroepstitel overeenkomstig artikel 4bis eerste lid van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, voor wat betreft de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie ( B.S. 28 september 2016)

Koninklijk besluit tot vaststelling van nadere regelen in verband met het aantal bijkomende bedden die erkend en in gebruik mogen worden genomen in diensten neuro-<psychiatrie> voor observatie en behandeling van volwassen patiënten (kenletter A) in algemene ziekenhuizen (9 november 2015). Belgisch staatsblad

Ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning voor de bijzondere beroepstitels in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg, in de geriatrie, in de oncologie, en in de pediatrie en neonatologie, alsook de ministeriële besluiten tot vaststelling van de criteria voor erkenning voor de bijzondere beroepsbekwaamheden van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie, in de diabetologie, in de <geestelijke> <gezondheidszorg> en psychiatrie, en in de palliatieve zorg (19 april 2014). Belgisch staatsblad

Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de erkenningscommissie van artsen-specialisten (19 september 2016). Belgisch staatsblad.

Protocol Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits in de ggz voor kinderen en jongeren 2013. (2013, 3 februari). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1022664&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1209414

Protocol tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeen-schapscommissie ten gunste van de personen met een handicap 2007. (2007, 19 juli). Geraadpleegd op 19 december 2016 via https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021259&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1185032

Europese wetgeving:

Conclusies van de Raad van 15 november 2001 over de bestrijding van met stress en depressie samenhangende problemen. (9/01/2002) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (1-2)

Resolutie over misbruik ban de psychiatrie in de Sovjetunie van 11 oktober 1984. (12/11/1984) Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (37)