Alfabetische Lijst Organisaties

Plaats hier je organisaties alfabetisch:

Afdeling Medische Genetica van het UMC in Utrecht
Bezoekadres:
Lundlaan 6
3584 EA Utrecht
Telefoon:
088 7553800
Doelstellingen en doelgroep
Ze biedt onderzoek, advies en begeleiding (genetic counseling) bij aangeboren en erfelijke aandoeningen
Ouders van een kind met een aangeboren aandoening, aan mensen die zelf een erfelijke/aangeboren aandoening hebben


Anoiksis
Bezoekadres:
Academisch Ziekenhuis Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Telefoon:
030 2546113
Doelstellingen en doelgroep
Anoiksis is een vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners
Mensen met een psychische beperking


Centra voor algemeen welzijn (CAW)

Werking:

•Volwassenenonthaal staat open voor elke burger met om het even welke welzijnsvraag.
•Het volwassenenonthaal biedt info, advies, vraagverheldering en ondersteunende gesprekken.
•Indien nodig verwijzen we door naar een gepaste begeleiding binnen of buiten het CAW.
•Het volwassenenonthaal biedt binnen de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp de module Brede Instap aan voor ouders.

Doelgroep:

Het volwassenenonthaal staat open voor elke burger met om het even welke hulpvraag maar met prioritaire aandacht voor de meest kwetsbaren.


Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)

Werking:

Een ambulante tweedelijnsdienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen en kinderen met psychische problemen. Daarnaast wordt er ook meegewerkt aan preventieve activiteiten en aan vorming van andere hulpverleners. Elke CGG-hulpverlener is gebonden aan het beroepsgeheim, hij/zij zal geen informatie uit de gesprekken doorgeven aan anderen tenzij de cliënt daarvoor de toestemming geeft.

Doelgroep:

Volwassenen, kinderen, ouderen en jongeren.


CGG Mandel en Leie - KORTRIJK
Pres. Rooseveltplein 12A
056 23 00 23

Bereikbaar: Kantooruren en op afspraak

Tarief: volgens inkomen van cliënt (standaard bijdrage = 11 euro -beperkte bijdrage = 4 euro; of volledige vrijstelling. )
Psychiater: enkel opleg na tussenkomst mutualiteit

Doelgroep: Kinderen – jongeren - volwassenen:
- Met psychische en psychiatrische moeilijkheden.
(Bv. depressieve stoornissen, angststoornissen,
vastgeraken in traumaverwerking, …)
- Met relationele moeilijkheden.
De problemen zijn zo ernstig dat het dagdagelijks functioneren niet meer lukt (werk, huishouden, opvoeding).

Doelstellingen:
- ambulante psychiatrische hulp
- altijd eerst intakegesprek waarin hulpvraag van de persoon wordt beluisterd en verkend
- afhankelijk van het probleem wordt de persoon doorverwezen naar begeleiders: maatschappelijk werker, psycholoog of psychiater
- gesprekstherapie, medicatietherapie, sociale begeleiding en andere therapieën individuele therapie, partner- en/of gezinstherapie, speltherapie


De Angst, Dwang en Fobie Stichting en de Depressie Vereniging
Bezoekadres: Hoofdstraat 122
3972 LD Driebergen-Rijsenburg
Telefoon:
0900 2008711
Doelstellingen en doelgroep
De Angst, Dwang en Fobie stichting is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met angst- of dwangklachten. Hulp bieden aan mensen die hinder ondervinden van angsten of lijden aan een angststoornis is één van de kerndoelen.
Mensen met een psychische beperking


Diagnosis Related Group (DRG)

Werking:

Een systeem die ziekenhuiszaken klasseert in bepaalde groepen.

Doelgroep:

Mensen die ziekenhuiskosten moeten betalen. (Jong/Oud)


Eenheid voor Psychiatrische spoedinterventie (EPSI)

Het EPSI-team staat in voor onmiddellijke crisisinterventie: een snelle en efficiënte aanpak van het aangemelde probleem, in nauwe samenwerking met de betrokken persoon, familie en verwijzer. De EPSI focust in de eerste plaats op de gezonde krachten bij de patiënt en zijn omgeving om de crisis te boven te komen. De huisarts vormt hierbij een belangrijke spilfiguur die nauw betrokken wordt bij en accuraat geïnformeerd wordt over het verloop van de psychiatrische crisis. Na een eerste contact zijn verschillende tussenkomsten mogelijk. De interventie kan zich beperken tot een ambulant contact. Of er gebeurt een crisisopvang op de crisiseenheid met een maximale verblijfsduur van 72 uur.

Doelgroep:

De EPSI verleent hulp in psychiatrische crisissituaties: situaties waarbij een persoon en/of zijn omgeving dringend psychiatrische hulp zoekt. Mensen met een louter sociale problematiek behoren niet tot de doelgroep van de EPSI. acute psychiatrische crisissituaties indien opname noodzakelijk max. 72 uur aanbieding


European Psychiatric Association (EPA)

Werking:

De missie van de EPA is om psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg in Europa te verbeteren.
Doelgroep: ALGEMEEN


Forensisch Psychiatrische Afdeling Roosenburg (Altrecht in Den Dolder)

Contactgegevens:
Distelvlinder 5
3734 AA Den Dolder
030-2256290
ln.thcertla|grubnesoortaairaterces#ln.thcertla|grubnesoortaairaterces

Werking:
Er wordt veel aan behandeling gedaan en gewerkt aan het toekomstperspectief van de patiënten.

Doelgroep:
Personen met psychiatrische problemen die in de problemen zijn terecht gekomen. Waardoor hun vrijheid ter discussie is gesteld.


Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Werking:

werkt aan een betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Hiermee bedoelen we alle personen van 18 tot 60 jaar met een psychische kwetsbaarheid die nood hebben aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, inclusief specifieke doelgroepen zoals personen met verslavingsproblematiek en personen die geïnterneerd zijn. Het netwerk maakt en onderhoudt continue verbindingen met de eerstelijnsdiensten en andere sectoren. We vertrekken vanuit een gemeenschappelijk waardenkader en visie, werken intensief samen en sturen de zorg bij, uitgaande van de noden van de cliënt, recente wetenschappelijke inzichten en de beschikbare middelen. Het netwerk neemt een signaalfunctie op naar de overheid in verband met lacunes en knelpunten in het zorgaanbod. Op die manier werken we samen met de cliënt en zijn omgeving aan herstel.

Doelgroep:

(Jong-)volwassenen: 18 tot 60 jaar
Met een ernstige psychische of psychiatrische problematiek In het arrondissement Turnhout voor wie eerstelijnshulp door huisarts of andere hulpverlener niet volstaat.


Genetic Risk and Outcome of Psychosis (GROUP)
E-mail:
ln.thcertucmu|neraabnav.J#ln.thcertucmu|neraabnav.J
Doelstellingen en doelgroep
Het doel van het GROUP onderzoeksprogramma is het versterken van de onderzoeksstructuur binnen de GGZ en het uitvoeren van grootschalig onderzoek.
Mensen die kampen met een niet-affectieve psychotische stoornis


GGZ inGeest
GGZ inGeest
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
Doelstellingen en doelgroep
Ieder mens is uniek. De aanpak naar herstel dus ook. Met die kennis biedt GGZ inGeest gespecialiseerde psychiatrische zorg.
Mensen met psychische klachten


Het Depressie centrum van het Fonds psychische gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE AMERSFOORT
033 - 421 84 10
ln.diehdnozegehcsihcyspsdnof|ofni#ln.diehdnozegehcsihcyspsdnof|ofni
www.psychischegezondheid.nl


Het Trimbos Instituut
Bezoekadres
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Doelstellingen en doelgroep
Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Het Trimbos-instituut bevordert de kwaliteit van leven door het ontwikkelen en toepassen van kennis over geestelijke gezondheid, verslaving en lichamelijke ziektes die daarmee samenhangen
Mensen met een psychische beperking.


Kenniscentrum d ’Expertise (KCE)

Werking:

Evaluatie van medische technologie
Organisatie en financiering van de gezondheidszorg
Klinische praktijk richtlijnen
Kwaliteit van de gezondheidszorg
Medische kosten
Evidence-Based Medicine

Doelgroep: ALGEMEEN


NIVEL (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
Bezoekadres
Otterstraat 118 -124
3513 CR Utrecht
Doelstellingen en doelgroep
Onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de
gezondheidszorg in Nederland en de de verschillende partijen in de zorg
Iedereen


Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

Werking:

De missie is gebaseerd op art.1 van de OCMW-wet : "Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid". Het OCMW van Rumst wenst een professionele, cliëntgerichte dienst te zijn die instaat voor de eerste opvang en het onthaal van alle mensen met een hulpvraag en in het bijzonder voor de inwoners van de gemeente Rumst. Het OCMW werkt als eerstelijnsdienst door in te spelen op de behoeften van mensen en daarnaast de mogelijkheden tot doorverwijzing aan te bieden. Bovendien wil het OCMW coördinerend optreden zodat de nodige welzijnsvoorzieningen aanwezig zijn

Doelgroep:

Alle inwoners van die gemeente en behoeftigen.


Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO)

Werking:

een samenwerkingsverband van 35 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

Doelgroep: Algemene besluiten vormen.


Psychiatrische Zorg aan patiënten in de Thuissituatie (PZT) De Monding
Wat?
Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie De Monding richt zich tot alle betrokkenen bij de zorg in de thuissituatie aan personen met een langdurige psychiatrische problematiek. Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT) is gericht op maximale rehabilitatie. De Monding streeft daarbij naar een actieve participatie van de cliënt en een nauwe samenwerking met de directe omgeving van de cliënt en ondersteunt waar nodig. PZT helpt de cliënt op een efficiënte wijze gebruik te maken van het opname- en hulpverleningsaanbod, steeds na overleg met de behandelende arts. De Monding kan ook adviserend en coachend optreden bij vragen van (reeds) betrokken hulpverleners.

Doelgroep
- volwassenen
- lijdend aan een ernstige en chronische psychiatrische aandoening
- reeds één of meerdere psychiatrische opnames en/of consultaties gehad
- woonachtig te Dendermonde, Buggenhout, Lebbeke en Hamme

Contact
Sint-Gillislaan 6 bus 11 - 9200 Dendermonde
gsm: 0485 - 33 06 63 (Bart Van de Voorde)
bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren
e-mail: eb.gnidnomedtzp|ofni#eb.gnidnomedtzp|ofni

Teammedewerkers

- Bart Van de Voorde, Diensthoofd, psychiatrisch en sociaal verpleegkundige (GSM: 0485 / 33 06 63)
- Frank Nieuwborg, psychiatrisch verpleegkundige (GSM: 0471/ 29 59 44)
- Annelies De Feyter, psychiatrisch verpleegkundige
- Emelie Vanhecke, assistent in de psychologie (GSM: 0471/ 72 55 21)
- Anke Cortvriendt, maatschappelijk assistent (GSM: 0471/ 72 43 92)
- De Thuiszorgwerkers worden inhoudelijk geruggensteund door:
- Birgit Van Boven, psychiater (IBW Pro Mente Dendermonde)
- Tania Collier, Maatschappelijk Assistente, Systeemtheoretische psychotherapie (CGG De Drie Stromen)


Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong in Halsteren
Een perspectief op een beter leven voor mensen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en gezin, of bij wie problemen dreigen te ontstaan. Dat is het doel van de Viersprong. Als hoogspecialistische ggz-instelling bieden we cliënten en hun naasten oplossingen die echt werken en hen sterker maken.

Voor gezinnen, jongeren, volwassenen, verwijzers en gemeenten

Telefoon: 088 – 7656 216
Je kan ook een email sturen op de website online:
https://www.deviersprong.nl/contact/stel-je-vraag/


Psychiatrisch ziekenhuis Heilige familie Kortrijk

Algemeen
Het PZ H. Familie is een psychiatrisch ziekenhuis in het hartje van Kortrijk. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de observatie en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen.
Het PZ H. Familie werd opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Heilige Familie uit Kortrijk en maakt deel uit van de Groep Zorg H. Familie vzw, een groep van voorzieningen actief in de geestelijke gezondheids- en ouderenzorg.

Doelstellingen
De doelstellingen en de strategie van het PZ. H Familie zijn uitgewerkt volgens de balanced scorecard (BSC) techniek (Kaplan en Norton). Per kritische succesfactor zijn een aantal meetbare indicatoren bepaald.  Zodoende beschikt het PZ H. Familie over een instrument voor het meten en managen van die elementen die cruciaal zijn voor de goede werking van de organisatie.

Contact
Groep Zorg H. Familie vzw | PZ H. Familie
Groeningepoort 4
8500 Kortrijk.
tel: 056/245211
fax: 056/245264
eb.eilimafhzp|ofni#eb.eilimafhzp|ofni


Similis
Contact
Nationaal secretariaat: Adres: Groeneweg 151, 3001 Heverlee
Telefoon: 016 24 42 01

Werking
Brengt lotgenoten samen om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Similes beluistert het verhaal van gezinsleden en helpt hen op weg. Similes informeert hen over alles wat te maken heeft met psychische aandoeningen en zorg.

Doelgroep
Voor gezinsleden en nabij betrokkenen van personen let psychiatrische problemen.


Spermalie

Contact:
adres: Snaggaardstraat, 9 - 8000 Brugge
tel: 050 34 03 41
website: www.de-kade.org

bereikbaar:
kantooruren

Doelgroep:
• Jongeren en volwassenen met een auditieve of visuele beperking
• jongeren met autisme

Doelstelling:
Begeleiding via een waaier van voorzieningen, o.a:
• begeleidingscentrum
• scholen
• revalidatie- en hoorcentrum


Stichting Cogis

Wat?
Kenniscentrum vervolging

Doelgroep
Mensen met sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Contact
De costakade 45 3251 Utrecht
Telefoon: 020 6601930
E-mail: ln.sigoc|ofni#ln.sigoc|ofni


Transact

Wat?
Kenniscentrum huiselijk en seksueel geweld

Contact
Postbus 1413
3500 BK Utrecht


Uilenspiegel
Contact
Adres: Hovenierstraat 45 1080 Brussel
Telefoon: 02 410 19 99

Werking
Brengt lotgenoten samen, geeft informatie, bevordert hun participatie op alle niveaus van de samenleving.

Doelgroep
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.


Ups & downs
Adres: Tenderstraat, 14 - 9000 Gent
Tel: contactpersoon voor W.VL :
Pierre: 0491 07 31 17 (na 19u)
Wilfried: 0478 97 84 47 (na 19u)
Website: www.upsendowns.be
E-mail: eb.snwodnespu|eggurb#eb.snwodnespu|eggurb

Doelgroep:
- mensen die te maken hebben met een bipolaire stoornis of
- mensen die lijden aan frequente en langdurige depressies
- familie en vrienden
- ook voor jongeren

Doelstellingen:
Zelfhulpgroep van de Vlaamse vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis (manisch-depressief).
- belangen verdedigen, zowel persoonlijk als maatschappelijk
- gesprekbijeenkomsten, voordrachten, boek- en filmbesprekingen
- onderlinge communicatie tussen lotgenoten en familie stimuleren


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Werking:

Doelstelling: Impact uitoefenen op de arbeidsmarkt in harmonie met economie en maatschappij Economische opdracht: Invullen van vacatures door vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te matchen Sociale opdracht: Werkzoekenden, meer bepaald de moeilijke doelgroepen van werkzoekende, via trajectbegeleiding inschakelen op de arbeidsmarkt. De trajectbegeleiding kan volgende stappen omvatten: screening en oriëntatie, beroepsopleiding, sollicitatietraining, persoonsgerichte vorming, begeleiding op de werkvloer Werkgevers: Kunnen in de VDAB of de Lokale Werkwinkel terecht voor vacatures die gemeld worden via internet en WIS. Kunnen er advies krijgen in verband met het invullen van vacatures, individuele beroepsopleiding, tewerkstellingsmaatregelen,…

Doelgroep:

Werkzoekenden, werkgevers en werknemers Werkzoekend zijn.


Vlaamse Vereniging Autisme

Contact
adres: Groot Begijnhof, 14 - 9040 Gent
tel: 078 15 22 52
website: www.autismevlaanderen.be

bereikbaar:
maandagvoormiddag en woensdag- en vrijdagnamiddag

Doelgroep:
Mensen met autisme en hun ouders, familie, vrienden

Doelstellingen:
• bondgenotenwerking : ondersteunen en herstellen van sociaal netwerk :
autismetelefoon
• regiowerking voor ouders, familie, vrienden en personen met
autisme zelf
• sensibiliseren van publieke opinie, hulpverleners en overheid


VSK

Wat?
Vereniging tegen seksuele kindermishandeling binnen het gezin, familie en andere vertrouwensrelaties

Contact
Postbus 641
3500 AP Utrecht


World Health Organization (WHO)

Werking:

De Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health Organization, WHO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gevestigd in Genève met als doel wereldwijde aspecten van de gezondheidszorg in kaart te brengen, activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg te coördineren en de gezondheid van de wereldbevolking te bevorderen.

Doelgroep:

Algemeen besluiten en oplossingen vormen.


Ypsilon
Bezoekadres
Daendelsstraat 57
2595XT 'S-Gravenhage
Telefoon
088 0002120
Doelstellingen en doelgroep
Ypsilon is een vereniging voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Ypsilon wil perspectief bieden aan familieleden en naastbetrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid, om eraan bij te dragen dat de kwaliteit van leven voor deze mensen verbetert.
Mensen met een psychische beperking